Strona główna > Urlopy i zwolnienia > Ekwiwalent urlopowy w 2010 r. - obliczanie...
Urlopy i zwolnienia
 
 
Ekwiwalent urlopowy w 2010 r. - obliczanie

Ekwiwalent wypłaca się tylko przy ustaniu stosunku pracy. Nie możesz ani z własnej inicjatywy, ani na prośbę pracownika zamienić urlopu w naturze na ekwiwalent pieniężny, jeżeli nie rozwiązujesz z nim umowy i stosunek pracy trwa.

Obowiązek wypłaty ekwiwalentu zależy tylko od tego, czy w chwili rozwiązania stosunku pracy pracownik ma jeszcze niewykorzystany urlop, czy nie. Nie zależy natomiast od trybu rozwiązania stosunku pracy (nawet osobie zwolnionej dyscyplinarnie płacisz ekwiwalent).

Uwaga! Ekwiwalentu nie musisz wypłacać wówczas, gdy umowa zostaje rozwiązana (lub wygasa) i bezpośrednio po tym zawierasz z  pracownikiem kolejną umowę o pracę. Wówczas pracownik może wykorzystać urlop z poprzedniej umowy w trakcie trwania kolejnej umowy. Musisz jednak porozumieć się z nim w tej sprawie (dla celów dowodowych najlepiej w podpisanej przez niego notatce). W razie braku tego porozumienia, wypłać ekwiwalent.

Oto, jak krok po kroku oblicza się ekwiwalent urlopowy:

 

KROK 1: Określ współczynnik urlopowy

Do obliczenia ekwiwalentu potrzebny jest współczynnik urlopowy (ekwiwalentowy). Oblicza się go dla każdego roku kalendarzowego, w sposób następujący:

  • - sumuje się ilość niedziel i świąt nieprzypadających w niedzielę oraz dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
  • - wynik odejmuje się od ilości dni w danym roku,
  • - otrzymaną różnicę dzieli się przez 12 (miesięcy).

W 2010 roku współczynnik urlopowy oblicza się następująco:

[365 dni - (52 niedziele + 8 świąt + 52 dni wolne)] : 12 = 21,08.

Po ostatniej nowelizacji, już wyraźnie wynika z przepisów, że współczynnik ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu pracownika. Przy 1/2 etatu wyniesie on więc w 2010 r. 10,54 (1/2 x 21,08), a przy 3/4 etatu - 15,81 (3/4 x 21,08).

 

KROK 2: Określ składniki wynagrodzenia

Obliczając ekwiwalent, przyjmij te same składniki wynagrodzenia co przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Weź więc pod uwagę składniki wynagrodzenia:

1) określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości,

2) w zmiennej wysokości przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc,

3) przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

Uwaga! Wysokość ekwiwalentu oblicz na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy (wyrok SN z 15 października 1976 r., I PRN 71/76). Współczynnik ekwiwalentowy stosujesz zawsze z tego roku, w którym ustaje stosunek pracy, nawet, jeśli płacisz za urlop zaległy.

 

Kilka zasad dotyczących obliczania ekwiwalentu:

1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnij z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu.

2. Jeśli pracownikowi przysługiwały składniki wynagrodzenia  za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc w zmiennej wysokości (np. premie miesięczne, wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny, za pracę w porze nocnej), uwzględniasz te wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu - w średniej wysokości z tego okresu.

3. Jeżeli pracownikowi przysługiwały składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premie kwartalne), uwzględniasz  te wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu - również w średniej wysokości.

 

KROK 3: Wylicz ekwiwalent za 1 dzień urlopu

Ekwiwalent za 1 dzień urlopu obliczasz, dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w danym roku.

 

KROK 4: Wylicz ekwiwalent za wszystkie dni urlopu

Znając wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, obliczasz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:

1) podziel otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8*, a następnie,

2) pomnóż tak otrzymany ekwiwalent za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez pracownika.

 

Przykład - obliczanie ekwiwalentu

Umowa z pracownikiem rozwiązuje się 31 lipca 2010 r. Ma on niewykorzystany urlop w liczbie 30 dni (zaległy i bieżący). Otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze - 2.000 zł i miesięczną premię regulaminową, uzależnioną od zysku firmy (w ciągu ostatnich 3 miesięcy jego pracy wyniosła ona odpowiednio: 900 zł, 1.000 zł i 1.100 zł).

W podstawie wymiaru ekwiwalentu uwzględniasz:

- wynagrodzenie zasadnicze (2.000 zł),

- zmienne składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (średnia z 900 zł, 1.000 zł i 1.100 zł wynosi 1.000 zł).

Aby obliczyć ekwiwalent:

1. Podziel sumę miesięcznych wynagrodzeń (2.000 zł + 1.000 zł = 3.000 zł) przez współczynnik ekwiwalentowy (21,08 w 2010 r.).

2. Podziel tak otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu (142,31 zł) przez 8*.

3. Pomnóż tak otrzymany ekwiwalent za 1 godzinę urlopu (17,79 zł) przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu (30 dni x 8 godzin = 240 godzin). Otrzymujemy wynik 4.269,6 zł (17,79 zł x 240 godzin) - ekwiwalent za 30 dni niewykorzystanego urlopu.

* W przypadku pracowników, których dobowa norma czasu pracy jest krótsza, podziel przez tyle godzin, ile ta norma wynosi, np. dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym - przez 7 godzin - co potwierdza ostatnia nowelizacja.

Uwaga! Powyższy sposób obliczania ekwiwalentu dotyczy tylko typowych przypadków. Jak obliczać go w przypadku, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu, z którego przyjmuje się podstawę - przeczytaj o tym na str. 11

 

Podstawa prawna:

  • art. 171 kp,
  • § 14-19 rozporządzenia (...) w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu (...) (Dz.U. z1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.),
  • rozporządzenie MPiPS z 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu (...) (Dz.U. 2009 nr 174, poz. 1353).

 

Skorzystaj z bezpłatnych e-letterów
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór - Umowa o pracę - Wzory umów
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł 

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.