Strona główna > Prowadzisz kadry? Bądź na bieżąco! > GUS już czeka na Twoje sprawozdania!...
Prowadzisz kadry? Bądź na bieżąco!
 
 
GUS już czeka na Twoje sprawozdania!

W styczniu należy przekazać do Głównego Urzędu Statystycznego dwa sprawozdania: formularz Z-05 za IV kwartał 2008 r. oraz formularz Z-06 za 2008 r. A już w lutym trzeba przekazać kolejne sprawozdanie, tym razem o warunkach pracy na formularzu Z-10.

 

Jeśli Twój dział odpowiada za sprawozdawczość do GUS-u, to przypominamy, że już niedługo trzeba wypełnić następujące formularze:

 

Formularz Z-05 - Badanie popytu na pracę

Formularz Z-05 jest sprawozdaniem kwartalnym. Obowiązek jego przekazania do GUS-u mają osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - według jednostek lokalnych, w których liczba zatrudnionych wynosi 1 lub więcej osób. Badanie jest prowadzone metodą reprezentacyjną, tzn. jednostki zobowiązane do udziału w badaniu wybierane są w drodze losowania. Losowanie odbywa się na dany rok i podmioty zobowiązane są do przekazania danych w ciągu kolejnych 4 kwartałów danego roku. Sprawozdanie jest składane do 8 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym. Oznacza to, że Z-05 za IV kwartał 2008 r. należy przekazać do GUS-u do 8 stycznia 2009 r. Sprawozdanie to może być przekazane do GUS w formie papierowej (listownie do urzędu statystycznego w województwie sprawozdawcy) lub w formie elektronicznej poprzez Portal Sprawozdawczy GUS.

Sprawozdanie Z-05 obejmuje m.in. dane o nowoutworzonych miejscach pracy, wolnych miejscach pracy, zagospodarowanych miejscach pracy liczonych liczbą pracujących, oraz pracujących osobach niepełnosprawnych.

Uwaga! Wypełniając formularz Z-05 pamiętaj, że do pracujących nie zalicza się:

- osób korzystających z urlopów bezpłatnych oraz z urlopów wychowawczych nieprzerwanie powyżej 3 miesięcy,

- zleceniobiorców,

- osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W części dotyczącej badania według zawodów obowiązuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 

Formularze Z-03 i Z-06 - Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Na formularzu Z-03 przekazujesz informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych, pracujących w głównym miejscu pracy, wynagrodzeniach brutto ogółem (w tym wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez ubezpieczonych, zaliczki na podatek dochodowy) oraz godzinach przepracowanych.

Sprawozdanie Z-03 jest sporządzane za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału (w ciągu roku należy sporządzić i przekazać do GUS 3 takie sprawozdania) i składane jest do 11 dnia miesiąca następującego po końcu kwartału, za który należy złożyć sprawozdanie (np. za I kwartał 2009 r. należy przekazać je do GUS-u do 11 kwietnia 2009 r.).

Natomiast sprawozdanie Z-06 jest sprawozdaniem rocznym - należy je złożyć do 18 stycznia 2009 r. za 2008 r.

W sprawozdaniu tym wykazywane są następujące dane:

» wynagrodzenia brutto w podziale na składniki wynagrodzeń,

» przeciętna liczba zatrudnionych oraz dane dotyczące czasu pracy,

» pracujący według statusu zatrudnienia,

» zwolnienia i przyjęcia do pracy,

» nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy, wolne miejsca pracy,

» pracujący według faktycznej lokalizacji miejsca pracy i rodzaju działalności.

Badania Z-03 i Z-06 obejmują osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą o liczbie pracujących powyżej 9 osób, a także jednostki sfery budżetowej bez względu na liczbę pracujących. Mogą być one przekazywane w formie papierowej (listownie do urzędu statystycznego w województwie, na terenie którego mieści się siedziba sprawozdawcy) lub w formie elektronicznej poprzez Portal Sprawozdawczy GUS.

 

Formularz Z-10 - Sprawozdanie o warunkach pracy

Formularz Z-10, czyli roczne sprawozdanie o warunkach pracy muszą przekazać do GUS osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - według jednostek lokalnych, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Sprawozdanie to jest przekazywane do 16 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym. Badaniem objęte są zagadnienia związane z liczbą osób pracujących w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy i maszynami niebezpiecznymi oraz liczbie osób korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, liczbie i koszcie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, a także o stanowiskach pracy, na których dokonano oceny ryzyka zawodowego.

Sprawozdanie Z-10 może być przekazywane w formie papierowej listownie do urzędu statystycznego w województwie, na terenie którego mieści się siedziba sprawozdawcy.

 

Forma elektroniczna

Formularze Z-03, Z-05, Z-06 można złożyć w formie elektronicznej poprzez Portal Sprawozdawczy. Wcześniej należy jednak odwiedzić stronę http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm. Można znaleźć tam wszelkie informacje o sprawozdawczości elektronicznej oraz specjalny druk, którego złożenie uprawnia do korzystania z Portalu Sprawozdawczego. Ponadto zamieszczona została tam lista kontaktowa z numerami telefonów do urzędników, którzy pomogą w procesie wdrażania i użytkowania sprawozdawczości elektronicznej.

Uwaga! Z § 5 nowego rozporządzenia wynika, że podmioty zobowiązane do udziału w badaniu, które zatrudniają nie więcej niż 5 osób przekazują sprawozdania w formie elektronicznej. Z formy papierowej mogą korzystać wyłącznie na swój uzasadniony wniosek.

 

Podstawa prawna:
» art. 30 pkt 3, art. 31 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r. nr 88, poz. 439, ze zm.),
» § 1, § 3, § 5 oraz załącznik - Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 do rozporządzenia Rady Ministrów z 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz.U. z 2008 r. nr 221, poz. 1436). Patrz także na stronie GUS: http://www.stat.gov.pl/bip/389_109_PLK_HTML.htm.

Skorzystaj z bezpłatnych e-letterów
Kodeks pracy - Wzory umów - Urlop macierzyński - Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór - Umowa o pracę
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł 

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.